Támogatják:
    

Kutatás | Háttértanulmány

Háttértanulmány:

A “cigány” színpadi megjelenítésének lehetőségei

Első jelenetkísérletek az Új Néző programhoz

Közösségi színházi projektünket olyan falvakban valósítjuk majd meg, amelyekben a cigány-magyar különbségtétel magától értetődő, és az e különbségtétel mentén kialakuló pozíciók, határvonalak, feszültségek meghatározzák a helyi közösségek dinamikáját. Amikor tehát ezekkel a közösségekkel akarunk dolgozni, vagyis saját társadalmi helyzetük és cselekvőképességük felismerésére kívánjuk ösztönözni az ott élőket, egyértelmű hogy foglalkoznunk kell ezzel a viszonnyal is. Kérdés, hogy miképp jeleníthetjük meg úgy a „cigányt” illetve a cigány-magyar relációt, hogy ne megerősítsük azokat a pejoratív, sztereotíp és gyakran veszélyes jelentéseket, amelyek csak a konfrontációnak adnak teret és a fenyegetettség tapasztalatait erősítik meg.  Miután a falvak belső viszonyainak megismerésével már több körben foglalkoztunk, első színházi gyakorlatunkban arra tettünk kísérletet, hogy a kutatók tudását (konkrét falusi tapasztalataikat és absztrakt elemzéseiket) színházi jelentekké fogalmazzuk át. Ennek a munkának vált sarkalatos pontjává a „cigány” színpadi megjelenítésének problémája.  A jelentetek elkészítésére négy csoportot alkottunk, oly módon, hogy mindegyik csapatban legalább egy színész, egy drámatanár és egy kutató vett részt.A négy csoport négy különböző módon kezelte és vitte színre a cigány tematikát. Mindegyik színrevitel egyben erős értelmezés is, a maga nagyjából beazonosítható következményeivel.  Az első csoport története egy falusi tanár félelmeivel foglalkozik. A tanár az évzáró után az iskolában marad, az épület falai között bolyong, amelyet a saját ellehetetlenülés-fantáziái, illetve  annak szereplői népesítenek be: ezek között néhány cigányként beazonosítható figura. Így az iskola mosdójában a gyerekeket tisztára sikáló cigányasszony, aki a tanárt eszelősen kérdezgeti arról, hogy elég tiszták e már a gyerekek az iskolához; vagy a tanárt ijesztgető, a folyosó szellemeként  bolyongó cigány fiúcska. Ezekben a jelentekben a „cigány” egy olyan fantáziakép a tanár fejében, amely saját félelmeit testesíti meg. A kiszámítható rend felbomlásának és az ehhez kapcsolódó szerepvesztésnek a tapasztalata sűrűsödik benne összeA második csoport egy falusi történetet alkotott. Etűdjüknek az önfenntartó közösség versus idegen tőke dilemmája volt a témája, azon a dilemmahelyzeten lejátszva, hogy mire használja a közösség a falu tavát. A központi jelenet egy falugyűlés volt, amelynek színterén a vita kibontakozhatott, érvek hangozhattak el pro és kontra, a falu egyes szereplői megjeleníthették saját pozíciójukat, kifejthették saját nézeteiket, elmondhatták félelmeiket, képviselhették saját érdekeiket. A falugyűlésen és az egész történetben felismerhető cigány pozíció nem jött létre. Ebben az értelemben a „cigány”, mint lehetséges nézőpont, mint politikai aktor nem jelent meg a falu sorsáról szóló vitában, a közösség jövőjéről szóló döntés meghozatalában. A harmadik csapat szintén egy falusi történetet hozott létre. Egyfajta groteszk paródiáját az aktuális helyi viszonyoknak. A történetben a falusiak a Pro Hungaricum Comité látogatását várják, mert a hírek szerint a helyi cseresznyét hungarikummá fogják nyilvánítani. Ez nagy lehetőség és büszkeség a falu számára, csak hát két probléma is felmerül. Egyrészt nem nagyon van már cseresznyefája a falunak, másrészt az elkorhadt fákhoz a cigány telepen keresztül vezet az út. A Comité előkelő tagjait át kell tehát vezetni a telepen. Ez olyan súlyos gondként jelenik meg, hogy a cseresznye hiánya el is felejtődik e súlyosabb  probléma árnyékában. A legjobb megoldásnak ezügyben az tűnik, hogy egy szép, színes paravánnal kerítsék el a telepet. Csak hát ezt még az ott élőkkel is el kell fogadtatni valahogy. A falusiak delegációja ki is vonul a telepre, hogy meggyőzze az ott élőket elrejtésük, elkerítésük a legjobb megoldás.  Akciójuk természetesen kiabálásba, konfliktusba fullad, bebizonyosodik, hogy „ezekkel” nem lehet, a falu „ezek” miatt nem fog sohasem előbbre jutni. A negyedik csoport különálló jeleneteket készített. Az egyikben például valakinek meztelenül kell boldogulnia a hivatalban. A csoport legfőbb törekvése az volt, hogy ne egy „jellegzetes falusi történetet” alkosson, és ne tipikus szerepeket, figurákat építsen, hanem problematizált jelenségeket a végletekig lecsupaszító helyzeteket teremtsen. Ezzel elkerülhetjük egy saját falu-értelmezés kívülről történő ráirását a helyiekre és az ismert sztereotípiák megerősítését. A hivatali jelenet például a kiszolgáltatottság – szó szerint is – lecsupaszított helyzete. Az e helyzetekben létrejövő pozíciók jelentése válik kérdéssé: mit jelent az adott élethelyzet, milyen cselekvési lehetőségeket biztosít? Mit jelent a kiszolgáltatottság, hogyan lehet ebben cselekedni? A „cigányság” megjelenítése tekintetében ez a következőt jelenti: a „cigányságot” nem jól felismerhető karaktervonásokban, egy történet „cigány szereplőjének” formájában kell megjeleníteni. Ez – bárhogy is csináljuk – mindenképpen a sztereotípiák megerősítéséhez vezetne. Ehelyett azokat a jelentéseket kell egy-egy hétköznapi helyzetet ábrázolva megmutatni, amelyek jellegzetesen a cigány társadalmi pozícióhoz tartoznak, ugyanakkor más felállásokban ismerősek mindenki számára  Olyan nyitott színházi helyzeteket kell létrehozni, amelyben a néző (tartozzon akár a cigányok akár a magyarok csoportjához a faluban) felismeri a megjelenített élethelyzetet, saját tapasztalatait tudja mozgósítani hozzá, és ötletelni kezd a viszonyok megváltoztatásának, a szituáció kimozdításának esélyéről. Az emberi csapdahelyzetek és a hozzájuk bőrszíntől függetlenül tartozó tapasztalatok (mint a kiszolgáltatottság, a bizalmatlanság, a megfosztottság élmény, stb.) színházi megjelenítése elkerüli azt a csapdát, hogy a külsődleges, stílus- és életmódbeli különbségeken elakadjon a saját nehézségekről folyó gondolkodás. Az említett tapasztalatokat sűrítő és felmutató hétköznapi jelenetek ösztönzik és segítik az emberi élethelyzetek jelentéseinek megfogalmazását, anélkül hogy belefutnának a szokásos „cigányozó”, „magyarozó” körökbe.   (anBlokk)

easyweb